930111  3514630

DUBRAVA 1427;FAMOS 2 FP2..B;11040ccm;188kW;d125 GARNITURA ZAPTIVKI SA SEM

РСД11.142,00Price